Tfpa News Update:

TFPA Report :

TFPA Annual Report 2021 | ประชุมสามัญประจำปี 2564

TFPA Annual Report 2021 | ประชุมสามัญประจำปี 2564

สรุปการประชุมกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2564

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โดยมี ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานเป็นประธานในที่ประชุม ประเด็นที่หารือครอบคลุมถึงสภาวะแวดล้อมทุกมิติในปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์ถึงสถานการณ์ในอนาคตของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน

TFPA Products Directory

TFPA Products

TFPA Product Directory

Please visit our E-Book : TFPA Product Directory