Tfpa News Update:

สัมมนา หัวข้อ ถูกกฎ ลดภาษี ทั้งผู้นำเข้าและส่งออกอาหาร

สัมมนา หัวข้อ “ถูกกฎ ลดภาษี ทั้งผู้นำเข้าและส่งออกอาหาร” บรรยายโดย คุณธนากร แสงพิทูร ผู้ชำนาญการรับอนุญาตกรมศุลกากร จัดสัมมนาโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมกับสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป