Tfpa News Update:

ข่าวดี! ขยายขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน 24 ม.ค.

กรมประมงขยายต่อเวลาขึ้นทะเบียนเรือประมงรอบ สิ้นสุด 24 ม.ค.นี้ ผวาเรือตกสำรวจ ที่อยู่ไกล จะไม่ได้ข้อมูล จึงได้ขยายเวลาออกไปอีก ปัจจุบันมีเรือมาขึ้นทะเบียนกว่า หมื่นลำแล้ว

News 8

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าได้ร่วมบูรณาการกับกรมเจ้าท่า เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 เป็นรอบที่2 ปัจจุบันมาขึ้นทะเบียนกว่า 5 หมื่นลำ แต่เกรงว่าอาจจะยังตกสำรวจ จึงได้ออกมาประกาศขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ 24 มกราคม 2563

ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่าสิบตันกรอส ทั้งที่มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ หรือที่ไม่มีทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ไปยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตามวันและเวลาที่กำหนด

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 9 ม.ค.2563