Tfpa News Update:

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ ประชุม คกก. นโยบายประมงแห่งชาติ ย้ำบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน เป็นสากล

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คกก. นโยบายประมงแห่งชาติ ย้ำบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน เป็นสากล

News 6

วันนี้ (8ม.ค.63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รองนายรัฐมนตรี ได้กำชับคณะกรรมการฯ เร่งกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบูรณาการการทำงานเพื่อให้การสืบสวนจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง โดยบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ต่อผู้ที่กระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเองด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่พยายามแก้ปัญหาการทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมายในทุกมิติและเป็นสากล

พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการกำกับดูแลการทำประมง และแรงงานในภาคประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และนางอุมาพร พิมลบุตร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ อาทิ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมง เสนอแนะนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ำ และขีดความสามารถมนการทำประมง โดยคำนึงถึงจุดอ้างอิงเป็นสำคัญ เป็นต้น

รวมทั้งที่ประชุมเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมง และแรงงานในภาคประมง ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนการดำเนินการ อำนวยการ การดำเนินการสืบสวนจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และแรงงานในภาคประมง กำหนดแนวทาง สั่งการ และตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และแรงงานในภาคประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับสิทธิและสวัสดิการแรงงานในภาคประมงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ฯลฯ

ที่มา กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 8 ม.ค.2563