Tfpa News Update:

OEM Manufacturer Expo 2019 by FTI & NEO

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน OEM Manufacturer Expo 2019 by FTI & NEOจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6มิถุนายน -8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

OEM_Page_1 OEM_Page_2 OEM_Page_3