Tfpa News Update:

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 5”

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 5” ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน อีกทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาที่ 6 จำนวนครูทั้งหมด 5 ท่าน และอัตราจ้าง 2 ท่าน

CSR 2018_1 CSR 2018_2 CSR 2018_3 CSR 2018_4 CSR 2018_5 CSR 2018_6 CSR 2018_7 CSR 2018_8 CSR 2018_9 CSR 2018_10 CSR 2018_11 CSR 2018_12