Tfpa News Update:

สนช.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิลูกจ้างเพียบ

5

สนช.มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ เห็นชอบ 177เสียง งดออกเสียง 5เสียง ตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างให้เสร็จภายใน 30วัน ก.แรงงานชี้ช่วยคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น ทั้งลากิจโดยได้รับค่าจ้าง ตรวจครรภ์ให้ถือเป็นวันลาคลอด เพิ่มอัตราค่าชดเชยทำงาน 20ปีขึ้นไป ย้ายที่ทำงานต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

วันนี้ (21ก.ย.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เมื่อวันที่ 20กันยายน 2561ที่ผ่านมา เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีการบังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง เช่น ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20ปีขึ้นไป

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กำหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการรวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน จะทำให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย และลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุม สนช. มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … จำนวน 177 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ไม่รับหลักการ 0 เสียง และให้ตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ที่มา : เผยแพร่: 21 ก.ย. 2561 10:58   โดย: ผู้จัดการออนไลน์