Tfpa News Update:

หนังสือเรื่อง “กรณีศึกษา 4.0 เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร (Case Study for Problem Solving in Agro-Industry)
Case-Study-4.0-1
ด้วย รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง “กรณีศึกษา 4.0 เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร (Case Study for Problem Solving in Agro-Industry)
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ :
www.aitbook.agro.ku.ac.th