Tfpa News Update:

เข้มบังคับกฎหมายประมงIUU จี้รื้อเกณฑ์โขกภาษีเกษตรกร

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทยที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง ชลบุรี (PIPO) และการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศทางตู้คอนเทนเนอร์ ที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ ของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยโดยได้ติดตามการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง ทั้งในด้านการตรวจเข้า-ออกเรือประมง ซึ่งในการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ เจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการตรวจเอกสาร ตรวจลูกเรือประมง ตรวจเรือประมงที่จะต้องติด VMS รวมทั้งการตรวจสอบเรือประมงในประเด็นความปลอดภัยสุขอนามัย สวัสดิภาพของคนประจำเรือทั้งขาไปและกลับทุกครั้ง

อีกทั้งยังได้ดูกระบวนการตรวจสอบและอนุญาตให้นำสัตว์น้ำขึ้นท่า การตรวจสอบชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า การตรวจประเมินท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือ ซึ่งสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย มีการจัดวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเลได้ตลอดสายการผลิต ตั้งแต่สัตว์น้ำที่จับได้ต้องมีการจดบันทึกการทำประมงตามความเป็นจริงทุกครั้ง และมีรายละเอียดของชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณสัตว์น้ำ บริเวณที่จับ เครื่องมือทำการประมง และเมื่อนำสัตว์น้ำขึ้นที่ท่าเทียบเรือ จะต้องมีการคัดแยกและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด จนเมื่อมีการซื้อขายสัตว์น้ำจะต้องมีการกรอกข้อมูลชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่ซื้อขายในเอกสารกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ เพื่อให้มีข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ยังได้ดูกระบวนการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศณ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้เห็นกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตนำเข้าสินค้าต่างประเทศ โดยในส่วนของสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการนำเข้าต้องขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ ซึ่งด่านตรวจสัตว์น้ำของกรมประมงจะตรวจสอบเอกสารและสัตว์น้ำ อาทิ Catch Certificate,Certificate of Origin, Customs Clearance, หากข้อมูลถูกต้องจะอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ จากนั้นยังได้ดูการตรวจสอบควบคุมสินค้าประมงที่นำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์โดยตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ และออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import movement document : IMD) ให้กับผู้นำเข้าสัตว์น้ำด้วย

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องของการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย และการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศทางตู้คอนเทนเนอร์ และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการประมงตลอดสายการผลิตให้ความร่วมมือในการทำประมงอย่างถูกกฎหมาย พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยในทุกกระบวนการสินค้าประมงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนานาประเทศว่าประเทศไทยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ทรัพยากรประมงมีเพียงพอ และมีความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต” นายลักษณ์ กล่าว

ที่มา: แนวหน้า วัน ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561