Tfpa News Update:

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 4”

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 4” ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ล่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

Picture7Picture8Picture4Picture3Picture5Picture1 Picture2    Picture6  Picture10 Picture9Picture11 Picture12 Picture13 Picture14 Picture15 Picture16 Picture17 Picture18 Picture19 Picture20